Eucharistieviering

De gemeenschap van gelovige mensen komt geregeld bijeen, om te doen, zoals Jezus deed: Gezegend Brood breken en delen met elkaar. Het is het centraal teken van onze Christelijke geloofsgemeenschap.

Er ligt in opgesloten dat leven:

Nemen en delen is.

Gave en opgave.

Bij uitstek is Christus in dit heilig teken present.

De eucharistievieringen vinden meestal plaats in het weekend. Door de week bij speciale gelegenheden. In sommige gevallen vinden er ook woord en communievieringen plaats waarin twee  daarvoor toegeruste parochianen voorgaan.

Doopsel

In het doopsel drukken ouders of verzorgers hun dankbaarheid uit dat hen een kind werd geschonken. Ze zijn zich bewust dat het kind hun ‘in bruikleen’ is gegeven. Het zal zijn eigen weg met hun hulp moeten vinden. Daarvoor zullen ze hun kind in toenemende mate ook moeten toevertrouwen aan anderen. In de Christelijke geloofsgemeenschap, die gekenmerkt wordt door de liefde, kunnen ze zo’n gemeenschap vinden. De opname vindt plaats door het sacrament van het doopsel.

Ieder tweede weekend van de maand is er doopweekend. Zowel op zaterdag als op zondag vinden dan  de verschillende doopvieringen plaats. Ouders die hun kind willen laten dopen, nemen tijdig contact op met het secretariaat van de parochie om het tijdstip van de doopviering in overleg te bepalen. Er zullen verschillende gegevens worden gevraagd o.a. de geboortedatum en de doopnamen kind, namen van de ouders en de peter en meter. Iedereen is bij de doopplechtigheid van harte welkom.

 Eerste Heilige Communie

Men kan dit beschouwen als een binnenleiden van kinderen in de eucharistieviering van volwassenen. Zij mogen voor de eerste keer helemaal meedoen. Ze ontvangen het gezegende brood. Van ‘naam’ lid worden ze ‘consumerend’ lid. De ouders kunnen hun kind voor de eerste communie opgeven als het in groep vier van de basisschool de Spoorzoeker zit. Ook de kinderen van het speciale onderwijs Kerkrade West doen de eerste communie in onze parochie. De data van de Eerste Communie worden vastgesteld in overleg met de scholen.

Vormsel

Bij het doopsel worden kinderen opgenomen in de kerk. Het vormsel is debevestiging van die doop. Degenen die gevormd worden sluiten zich vaster aan bij de gemeenschap van Jezus Christus, zij worden meer ‘actief’ lid. Door het gebaar van de handoplegging en zalving met Chrisma wordt de Heilige Geest overgedragen aan de vormeling.

De leerlingen van groep acht van basisschool de Spoorzoeker wordt de mogelijkheid geboden om het vormsel te ontvangen. Ook hier wordt de datum vastgesteld in overleg met de school.

Biecht en boeteviering

“Wanneer wij elkaar vergeven, zal ook God ons vergiffenis schenken”.

Dat willen wij vieren in boeteviering en biecht. In de boeteviering voor grote feestdagen zoals Kerstmis en Pasen brengen wij onze gezamenlijke en persoonlijke zondigheid en schuld voor God. Wij bidden om vergeving. De biecht bestaat uit een persoonlijke belijdenis bij een priester, die daarna de absolutie geeft. Men kan een biechtgesprek aanvragen bij de priester.

Sacrament van de zieken (Heilig Oliesel)

Wanneer iemand zó ziek  of bejaard is dat men met overlijden rekening moet gaan houden, kan er om een priester worden gevraagd, om met de zieke en de familie te bidden en hem of haar met Heilige Olie te zalven. Men noemt dit ook wel ziekenzalving. Hiermee leggen wij ons ziek-zijn in Gods hand, om kracht en troost te ontvangen. Dit is dus niet het laatste sacrament. Dat is het viaticum: de laatste keer dat men voor het sterven nog de communie ontvangt.

Huwelijk 

Twee mensen willen samen verder door het leven gaan. Zij geven hun woord van trouw en vragen Gods zegen over hun liefde voor elkaar.

In een kerkelijke huwelijksplechtigheid wordt dit sacramenteel gevierd. Bruidsparen die kerkelijk willen trouwen melden zich tijdig bij de parochie. De plechtigheid kan iedere dag van de week -behalve zondag- plaatsvinden, in overleg met de priester.

 

Uitvaartdienst

 

Wanneer iemand overlijdt neemt de familie zo spoedig mogelijk contact opmet het secretariaat om de kerkelijke aangelegenheden te regelen.

Hier wordt dan een priester gezocht, die later contact opneemt met de familie voor het in memoriam, dat uitgesproken wordt aan het begin van de viering. Op de vooravond kan, indien de familie wenst, een avondwake plaatsvinden om 19.00 uur. De tijd van de uitvaartdienst en eventueel de zeswekendienst wordt geregeld met het secretariaat. Na de uitvaart wordt er namens de parochie in 10 vieringen voor de overledene gebeden.

Het secretariaat stelt de data van de vieringen voor. Andere tijden zijn in overleg altijd mogelijk.

 Ziekencommunie

Op de eerste vrijdag van de maand brengen leken en bij speciale feestdagen leken samen met de priester, de Heilige Communie aan zieken en bejaarde mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Degene die de communie aan huis wenst te ontvangen, neemt contact op met het secretariaat. Wanneer er iemand uit uw omgeving is die de ziekencommunie wenst te ontvangen kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat.