PRIVACY-VERKLARING

Verantwoordelijke organisatie
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West, gevestigd aan Hubertuslaan 80, 6467 CK Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West
Hubertuslaan 80,
6467 CK Kerkrade
t.: 045-5412581

Functionaris Gegevensbescherming
Dit is T. Wetzels; hij is te bereiken via peno@parochieskerkradewest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar parochiële doelstelling, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch;
– Lijst met contactgegevens van u via een app (later in de tijd zodra deze gereed is);
– Bankrekeningnummer;
– Parochiële gegevens/data.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Godsdienst of levensovertuiging;
– Burgerlijke staat;
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze parochies hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peno@parochieskerkradewest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van onze gegevensverwerking
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verspreiding van ons parochieblad;
– Contact te kunnen opnemen om onze parochiële diensten uit te kunnen voeren;
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en/of tarieven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. (Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West) tussen zit.)

Bewaartermijnen
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Wij bewaren alle persoonsgegevens tenminste gedurende de tijd dat u in één van onze parochies als parochiaan staat ingeschreven. Parochiële data kennen een oneindige bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Kerkbestuur Samenwerkende Parochiecluster Kerkrade-West verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij verhuizing van u naar een parochie buiten de bij ons aangesloten parochies worden uw persoonsgegevens, met uitzondering van de kerkelijke data, uiterlijk na 3 maanden door ons niet meer toegankelijk gemaakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peno@parochieskerkradewest.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Kerkbestuur Parochiecluster Kerkrade-West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via peno@parochieskerkradewest.nl

Kerkrade, 20 januari 2021