In het kerkgebouw komt de gemeenschap samen om God te eren, Hem te aanbidden, te danken of om onze vragen voor te leggen. Deze vieringen vatten wij samen met het woord: Liturgie.

De belangrijkste vorm van liturgie is de Eucharistieviering of de H. Mis. Daarnaast bestaan er ook andere vormen van liturgie die de gemeenschap  ook de mogelijkheid bieden om rondom het altaar van de Heer samen te komen. Vaak staan deze vieringen in verbinding met de sacramenten.

Deze 7 zegenwerken zijn door Christus ingesteld en raken alle fasen en belangrijke momenten in het leven.

Het Doopsel

In de parochie Kaalheide is hiervoor het 3e weekend van de maand vanaf 13.00 uur gereserveerd. De pastoor en de diaken dopen op toerbeurt. Afspraken kunt u maken via het spreekuur of de parochiële GSM. Voorafgaand zal er een doopgesprek plaatsvinden tussen de ouders en de doopheer.

Het Vormsel

Dit sacrament wordt toegediend aan de leerlingen van groep 8  van de basisschool ‘De schakel’, meestal in het voorjaar. De voorbereidende catechese wordt verzorgd door pastoor Sweer en de leerkrachten. De viering wordt in de kerk van  Kaalheide gevierd.

De eucharistie

Het vieren en ontvangen van de H. Communie is de kern van het parochieleven. Hiertoe nodigen wij u dan ook uit in  de weekendviering.

Voor aan huis gebonden  en zieke parochianen wordt elke 1e vrijdag van de maand, vanaf 09.30 uur  de H. Communie thuisgebracht. Daarnaast schenkt het ziekenapostolaat extra aandacht aan hen die in zorginstellingen of thuis verblijven. Het wordt door hen op prijs gesteld wanneer u hen informeert over ernstige of langdurige zieken in uw familie. Dit kan via de diaken of de contactpersoon van het ziekenapostolaat. Telefoonnummers zie elders.

Bovendien wordt er jaarlijks de sacramentsprocessie gehouden op Drievuldigheidszondag (de 1e zondag na Pinksteren).

Communieviering

Bijzondere aandacht krijgt de viering van de 1e heilige Communie voor de kinderen van groep 4 van de basisschool. Deze viering vindt plaats op de 1e zondag na Pasen (Beloken Pasen). De voorbereiding gebeurt in nauw overleg tussen pastoor Sweer, de parochie, de school en de ouders. Opdat ouders hun kind een goede begeleiding kunnen geven is er ook een ouderbijeenkomst.

Boete en verzoening

Gezamenlijke boetevieringen worden er gehouden voor Pasen en Kerstmis. Voor een privé-biecht kunt u altijd een afspraak maken met een priester uit het pastorale team.

het huwelijk

Afspraken voor het sluiten van een kerkelijke huwelijk maakt u via het spreekuur of de parochiële GSM. Het is raadzaam zo vroeg mogelijk (een half jaar van tevoren) de voorgenomen huwelijksdatum te laten vastleggen.

Er zal dan vervolgens gesprek tussen de bedienaar en het bruidspaar plaatsvinden en de formulieren worden ingevuld. In de week voor het huwelijk zal er éénmaal worden geoefend in de kerk.

de ziekenzalving (vroeger het H. Oliesel)

Dit is een sacrament, dat ingesteld is tot troost, rust en bemoediging tijdens ernstige ziekte. Vaak wordt de zieken-zalving te lang uitgesteld totdat de zieke niet meer aanspreekbaar is. De ervaring leert echter dat het een groot goed is voor de zieke maar ook voor de familie als dit sacrament tijdig wordt toegediend.

In geval van plotselinge stervensgevaar kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een priester van het pastorale team. Is deze onbereikbaar, bel dan de wachtdienst van het Atriumziekenhuis. Zie adressen elders in deze gids.

Het priesterschap

Dit sacrament dient de bisschop enkel toe aan mannen van wie grondig werd nagegaan of ze, na een gedegen opleiding bekwaam zijn dit ambt uit te oefenen. Als parochie zullen wij hierin de initiatieven van ons bisdom van harte ondersteunen.